Maskinuthyrning

Bobcats & Brokk 

Behöver ni hyra Bobcat eller Brokk? Hos oss kan ni hyra rivningsmaskiner utifrån era behov och ändamål. 

Cs riv - foretag

Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal. Vi använder oss också av ID06 för all personal!

Medlem_left_pos_1

Tillgängliga maskiner

 • Brokk 60
 • Brokk 90
 • Brokk 100
 • Brokk 110
 • Brokk 150
 • Brokk 160
 • Brokk 280
 • Brokk 330
 • Brokk 500
 • Husqvarna DXR 140
 • Bobcat S70
 • Bobcat S185
 • Bobcat S450
 • Bobcat T450
 • Bobcat S510

Verktyg

 • Grip (90, 100, 110, DXR 140, 150, 160, 280, 330,)
 • Hydraulhammare (60, 90, 100, 110, DXR 140, 150, 160, 280, 330, 500)
 • Skopa Plan/Tand (60, 90, 100, 110, DXR 140, 150, 160, 280, 330, 500)
 • Fräs (160)
 • Betongsax (90, 100, 110, 150, 160, 330, 500)
 • Mattstripper (90, 100, 110, 150)
 • Skopa (S70, S185, S450, T450, S510)
 • Gripskopa (S70, S185, S450, T450, S510)
 • Betongfräs (S185)
 • Sopaggregat (S185)
 • Mattstripper (S70)

Uthyrnings villkor

§1
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren.

§2 Leverans
All hyresmateriel levereras fritt vårt förråd. Frakt och transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren.

§3 Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag hyresmaterielet hålls tillgängligt för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielet återlämnas.

§4 Hyresberäkning
Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande prislista.

§5 Andrahandsupplåtelse
Hyresmaterialet får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren. Hyrestagaren som i strid mot detta avtar förfogar över hyresmaterielet kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd för.

§7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, samt använda föreskrivna driv och smörjmedel som bekostas av hyrestagaren. För tillsyn, vård och skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Vid återlämnande skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§8 Ansvar för skador
Uthyraren ansvarar ej för person och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagaren användning av hyresmaterielet. Uthyraren ansvarar ej för direkta kostnader eller indirekta skador (t ex driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av hyresmaterielet.

§9 Skador och förlust
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielet samt om stöld under hyrestiden. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren snarast göre en skadeanmälan, polisanmälan på den ord där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmateriel som inte ersättes av uthyrarens/hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren till nyanskaffningsvärde. Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§10 Reparation
Skador på hyresmaterielet som inte kan hänföras till normalt slitage ersättes av hyrestagaren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slit delar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparations- tiden. Vid skador som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§11 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterielet allriskförsäkrat. Maskiner som är hyresförsäkrad utgår en självrisk på 6250:- inkl. moms vid varje skadetillfälle och stöd av maskinen.

§12 Uthyrarens hävningsrätt
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:
Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning.
Hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller vårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
Försätts i konkurs eller ställer in betalningar är hyrestagaren skyldig att återlämna hyresmaterielet. Återtagande sker på hyretagarens bekostnad.

§13 Tvist
Tvist på grund av uthyraren avgörs av allmän domstol, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

Vi lyssnar på kunden

Vill ni veta mer om vår tjänst?