UPPFÖRANDEKOD

UPPFÖRANDEKOD

Grunden för uppförandekoden är CS riv & Håltagning ABS kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Uppförandekoden gäller alla, från ledning till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas. CS riv & Håltagning ABS uppförandekod bygger på lika villkor, avståndstagande från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

  • Vi kräver att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).
  • Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden.

Personalpolicy och värdegrund

Uppförandekoden kompletterar gällande lagar, avtal, föreskrifter, interna regler och riktlinjer. Uppförandekoden är ett tillägg till kvalitet- och arbetsmiljöpolicyn med riktlinjer som fastställdes av kvalitet- och miljöansvarig.

Uppförandekoden utgör en vägledning och ett verktyg i det dagliga och kontinuerliga arbetet vid CS riv och Håltagning ABS verksamhet. Dess syfte är att skapa en god arbetsmiljö och att klargöra medarbetarnas ansvar och vad som förväntas av varje enskild medarbetare.

Som medarbetare vid CS riv & Håltagning ställer jag upp på följande punkter:

  1. Jag föregår alltid med gott exempel, har ett professionellt bemötande i möten och i min kommunikation.
  1. Jag behandlar alla medarbetare, beställare, leverantörer och övriga samverkanspartner med respekt och hänsyn oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller ålder.
  1. Jag förstår vikten av ett gott samarbete med mina kollegor och jag tar ansvar för mina arbetsuppgifter, mitt arbete och dess kvalité.
  1. Jag bidrar och arbetar medvetet för ett gott arbetsklimat. Jag agerar och informerar min närmsta arbetsledare, kvalitets-och miljöansvarig, skyddsombud eller facklig representant om jag uppfattar att det förekommer diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling bland mina kollegor och/eller studenter. Jag är medveten om att mitt bidrag i arbetet för det goda arbetsklimatet kan påverka den individuella lönesättningen och/eller karriärutvecklingen
  1. Jag respekterar att mina företagsledare som arbetsgivare bär ansvaret att leda och fördela arbetet för sina medarbetare inom ramen för de förutsättningar som råder på vår arbetsplats.
  1. Jag är medveten om att alkohol och droger inte får förekomma på CS riv & Håltagning ABS arbetsplatser. Person som är påverkad eller på annat sätt inte arbetsför får inte vistas på arbetsplatsen.
  1. Jag är medveten om att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling samt brott mot CS riv & Håltagning ABS värdegrund och riktlinjer kan medföra disciplinära åtgärder och i yttersta fall polisanmälan och/ eller skiljande från min anställning eller anknytning till CS riv & Håltagning AB.

Denna policy bygger på CS Riv och Håltagning ABs kärnvärden och uppförandekod samt är en del av vårt ledningssystem.

Tänk på framtiden

Vill ni veta mer om hur vi jobba med hållbarhet?